Workshops

NM har god vana av att leda work­shops med led­nings­grup­per och styrelser i syfte att tydlig­göra och for­mulera mål­sät­tningar och strate­gi­er. Föru­tom upp­draget som extern lever­an­tör till Almi där NM fått tillfälle att coacha ett tret­tio­tal före­tag över en län­gre peri­od så har arbetet med kom­mu­nika­tion i andra upp­drag även gett tillfälle att utfors­ka kun­ders mål och strate­gi­er.

Att ha en extern part som led­er en work­shop kan ibland vara det som behövs för att kom­ma vidare i en grupp.

Exem­pel på övningar

  • BMC — Busi­ness Mod­el Can­vas
  • Målplaner­ing och avstämningar
  • Affär­s­planer­ing

NM är även cer­ti­fier­ad av Ahrens för att genom­föra Tillväxtbarom­e­tern — ett verk­tyg som används för att analy­sera före­tagets möj­ligheter att bli en snab­b­växare.