Vad är värdet?

Vad är värdet i det ni levererar? På vilket sätt skulle era kunder beskriva värdet av er tjänst eller produkt? Vilka ord och vilket språk skulle era kunder använda för att referera er vidare?

Det är en utman­ing att beskri­va hur kun­der upplever värdet i ett före­tags lever­ans. Det är dock ett i lika delar roligt och upplysande arbete att förstå vad det är kun­der­na upp­skat­tar i ert erb­ju­dande och hit­ta gemen­sam­ma nämnare i era oli­ka kund­grup­per.

36991496_xl_apaUtforska själv!

Finns det någon pro­dukt eller tjänst du inte skulle kun­na vara utan? Något som, när du inte har till­gång till det, ska­par viss frus­tra­tion då det under­lät­tar ditt liv på ett eller annat sätt?

Fun­dera över:

  • Vad är det för värde pro­duk­ten eller tjän­sten tillför ditt liv?
  • Vad är det grundläg­gande behovet den till­fred­ställer?
  • När upp­står värdet, i vil­ka sit­u­a­tion­er?
  • Vil­ka ord skulle du använ­da för att beskri­va för din bäs­ta kom­p­is var­för han eller hon ska pro­va?

På sam­ma sätt skulle ni kun­na hjäl­pa era kun­der analy­sera och for­mulera värdet i det ni gör eller ska­par för att kun­na bli goda ambas­sadör­er för ert erb­ju­dande.

Börja redan idag!

Star­ta en dia­log internt och med dina kun­der redan idag. Frå­ga dina medar­betare vilket värde de tror de lev­er­erar och lyssna. Frå­ga kun­der­na “Om ni skulle ta upp tre anled­ningar till att ni är kun­der hos oss, vil­ka skulle de vara?” och lyssna. Kom gär­na med följd­frå­gor om det är något ni inte förstår, försök hit­ta så konkre­ta vär­den som möjligt.

Kontakta oss

NM kan med oli­ka verk­tyg och övningar hjäl­pa er att for­mulera och tydlig­göra det värde ni redan lev­er­era, eller vill lev­er­era. Kon­tak­ta oss så tar vi ett förs­ta möte!