Workshops

NM har god vana av att leda work­shops med led­nings­grup­per och styrelser i syfte att tydlig­göra och for­mulera mål­sät­tningar och strate­gier. Föru­tom upp­draget som extern lever­an­tör till Almi där NM fått tillfälle att coacha ett tret­tio­tal före­tag över en län­gre period så har arbetet med kom­mu­nika­tion i andra upp­drag även gett tillfälle att utforska kun­ders mål och strategier.

Att ha en extern part som leder en work­shop kan ibland vara det som behövs för att komma vidare i en grupp.

Exem­pel på övningar

  • BMC — Busi­ness Model Canvas
  • Målplaner­ing och avstämningar
  • Affär­s­planer­ing

NM är även cer­ti­fierad av Ahrens för att genom­föra Tillväxtbarom­e­tern — ett verk­tyg som används för att analy­sera före­tagets möj­ligheter att bli en snabbväxare.