Vad är värdet?

Vad är värdet i det ni levererar? På vilket sätt skulle era kunder beskriva värdet av er tjänst eller produkt? Vilka ord och vilket språk skulle era kunder använda för att referera er vidare?

Det är en utman­ing att beskriva hur kun­der upplever värdet i ett före­tags lever­ans. Det är dock ett i lika delar roligt och upplysande arbete att förstå vad det är kun­derna upp­skat­tar i ert erb­ju­dande och hitta gemen­samma nämnare i era olika kundgrupper.

36991496_xl_apaUtforska själv!

Finns det någon pro­dukt eller tjänst du inte skulle kunna vara utan? Något som, när du inte har till­gång till det, ska­par viss frus­tra­tion då det under­lät­tar ditt liv på ett eller annat sätt?

Fun­dera över:

  • Vad är det för värde pro­duk­ten eller tjän­sten tillför ditt liv?
  • Vad är det grundläg­gande behovet den tillfredställer?
  • När upp­står värdet, i vilka situationer?
  • Vilka ord skulle du använda för att beskriva för din bästa kom­pis var­för han eller hon ska prova?

På samma sätt skulle ni kunna hjälpa era kun­der analy­sera och for­mulera värdet i det ni gör eller ska­par för att kunna bli goda ambas­sadörer för ert erbjudande.

Börja redan idag!

Starta en dia­log internt och med dina kun­der redan idag. Fråga dina medar­betare vilket värde de tror de lev­er­erar och lyssna. Fråga kun­derna “Om ni skulle ta upp tre anled­ningar till att ni är kun­der hos oss, vilka skulle de vara?” och lyssna. Kom gärna med följd­frå­gor om det är något ni inte förstår, försök hitta så konkreta vär­den som möjligt.

Kontakta oss

NM kan med olika verk­tyg och övningar hjälpa er att for­mulera och tydlig­göra det värde ni redan lev­er­era, eller vill lev­er­era. Kon­takta oss så tar vi ett första möte!