Utbildningsmaterial Combitech

Till­sam­mans med Göran Car­l­zon på Erichs Com­mu­ni­ca­tions tog NM fram utbild­nings­ma­te­r­i­al för Com­bitechs utbild­ningsverk­samhet, broschyr­er och annonser som byg­gde på den pro­fil som Svarteld etabler­at.