Tjänster

Ett externt perspektiv

Oavsett hur duk­tiga ni är på er affär kan det vara svårt att se före­tag, kun­der och sam­man­hang i ett annat per­spek­tiv än inifrån och ut. Ett externt per­spek­tiv, utifrån och in, kan vara en katalysator för förän­dring. NM erb­juder genom möten, aktiviteter och work­shops en möj­lighet att tydlig­göra affärskri­tiskt beslut­sun­der­lag för att kunna for­mulera och etablera åtgärder som leder dit ni vill.

Internt arbete:

 • Dia­log kring värde-erbjudande
 • Strate­gimöten
 • Affär­s­planer­ing
 • Dia­log kring affärsmod­ell (BMC)
 • Kom­mu­nika­tion­s­planer­ing
 • Varumärkeslöfte
 • Medar­be­tarun­der­sökningar

Externt arbete:

 • Mark­nadsun­der­sökningar
 • Kund­in­ter­vjuer
 • Kund­nöjd­het­sun­der­sökningar
 • Extern kom­mu­nika­tion

Kunder i urval

Nyk­varns­bostäder
Resurskon­sult inom kom­mu­nika­tion och IT, pro­duk­tion av mark­nads­ma­te­r­ial, imple­men­ta­tion av admin­is­tra­tiva sys­tem för köhanter­ing, löpande ans­var för kommunikation.

Aret­ics
Pro­duk­tion av mark­nads­ma­te­r­ial, pro­duk­tion av kundtid­ning, resurskon­sult inom kom­mu­nika­tion, bollplank för strategier.

Aurum Fastighet­sutveck­ling
Strate­gisam­tal, kon­sult­ing inom kom­mu­nika­tion, pro­duk­tion av marknadsmaterial.

Run­way Safe
Bollplank för kom­mu­nika­tion och tydlig­görande av affär, pro­duk­tion av mark­nads­ma­te­r­ial och webbplatser.

Sen­ten­tia Rekrytering
Bollplank kring strate­gier, pro­duk­tion av mark­nads­ma­te­r­ial, webbplats.

Sen­ten­tia Management
Pro­duk­tion av nyhets­brev, mark­nads­ma­te­r­ial, webbplats.

ICA hand­lar­nas För­bunds Fastighetsbolag
Resurskon­sult inom kom­mu­nika­tion och IT.

ALMI Före­tagspart­ner
Anl­i­tad som extern kon­sult, före­tagscoach­n­ing, föreläs­ningar, work­shops.

Andra referenser

Combitech
Linköpings kommun
Connova
Good Solutions
House for Life
Stång­gren Kommunikation
Leab
Old­feldt Land­skap och Form
Erichs Communications