Vad kom vi fram till — egentligen?

Har ni någon gång varit på en tredagars konferens, kommit hem och sedan försökt summera för er själva vad ni egentligen kom fram till?

Mån­ga före­tag har inget utta­lat syfte med sina möten eller kon­fer­enser vilket led­er till att en stor del av investerin­gen går för­lorad. Ett sätt att und­vi­ka det­ta kan vara att tän­ka i tre fas­er — före, under och efter.

Före

Para­dox­alt nog kan det vik­ti­gaste i den här fasen vara att tän­ka “vad ska vi ha gjort när allt är över?”. Dvs att sät­ta sig in i att kon­fer­ensen eller mötet är över, allt är sagt, allt är gjort och alla är på väg hem. Vad rör sig i huvudet på kon­fer­ens- eller mötes­delt­a­gar­na? Vil­ka förståelser eller verk­tyg är nyck­lar för att till­sam­mans kun­na ta näs­ta steg?

Ska­pa en plan för kon­fer­ensen eller mötet. Man kom­mer långt på en punk­tlista, skriv ned konkre­ta sak­er som kan checkas av efteråt. Gör det så mät­bart som möjligt.

Boka redan nu ett datum för uppföljn­ing av mötet eller kon­fer­ensen. Alla delt­a­gare ska ha utrymme för uppföljn­ing och analys i sin kalen­der för att kun­na föl­ja upp.

Under

Följ pla­nen! Se till att den plan som utar­be­tats följs så att ni åstad­kom­mer det ni kom­mit överens om.

Efter

Följ upp! Ta den tid som behövs för att föl­ja upp och återkop­pla överen­skom­na punk­ter. Urhol­ka inte investerin­gen genom att låta det gå allde­les för lång tid efteråt.