Få det gjort, á la 2014

Jag är en användare — inte ortodox och inte i frälsartagen — när det gäller GTD. Jag tycker bara det är en pragmatisk och användbar metod för att rensa i brötet vi alla förr eller senare hamnar i. Ville bara tipsa om lite verktyg som kan vara steg på vägen att hålla koll på läget.

ai_logo

Active Inbox

Något som gladde mig för ett par år sedan var att upp­täc­ka att några intel­li­gen­ta själar insett att mail är ären­de­hanter­ingssys­tem utan några vidare funk­tion­er. Gänget på Activein­box tog där­för och byg­gde en plu­g­in till Gmail. Tack.

Activein­box under­lät­tar min värld i steg 1. När jag kän­ner mig som en Jedi när det gäller att sortera i brötet som kom­mer in från klass­föräl­der­mail, kun­der, släk­tin­gar, vän­ner, kän­ner jag att kraften står vid mig när jag mark­er­ar “Action”, “Wait­ing on”, “Next” och även for­muler­ar vad det är som ska göras.

Om du använ­der Gmail, tyck­er att GTD är en metod som funkar för dig och inte har något emot att kom­bin­era dessa två kan jag rek­om­mendera Activein­box.

td_logo

Todoist

I steg två, dvs efter sor­ter­ing, uppdel­ning i pro­jekt och etablerande av en “next action” som går att agera på använ­der jag mig numera av Todoist. Appen är plat­tform­soberoende och tillåter även samar­bete, något som är väldigt använd­bart för att bol­la ären­den mel­lan varan­dra.

Hade under bör­jan av det­ta år ett tillfälle då jag verk­li­gen var “on top of things”. Det var de bäs­ta 3 sekun­der­na på den veck­an. Skämt åsi­do, en insikt man verk­li­gen får i arbetet med att sortera och pri­or­it­era är att det aldrig tar slut. Hur duk­tig man än är på att plan­era sin tid, att pri­or­it­era uppgifter eller att utföra så tar arbetet aldrig slut för någon som vill bli bät­tre. Bara att acceptera.